หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันที่ ศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 23
บันทึกโดย :นาย วิทวัส ตั้งประเสริฐ
วันที่บันทึก :14/05/2565
เมื่อวันที่ ศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 23
ได้มอบหมายให้นายพงษ์พิทักษ์  เสกศรี นตป.ก1  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการใช้วิทยุสื่อสารที่เกี่ยวกับการใช้งานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหัวข้อของผู้จัดอบรมในหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ๑๒๐ คน   การบรรยายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5142022.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 23 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   email : region2@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9