Home > News > อบรมวิทยุกระจายเสียง
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :12/01/2015
อบรมวิทยุกระจายเสียง
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๔ (สงขลา) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านมาตรฐานทางเทคนิคการแพร่กระจายคลื่นวิทยุและการกำกับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและยา ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้กับผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐานทางเทคนิคการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ ป้องกันคลื่นรบกวนการจราจรทางอากาศ และโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและยา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กลุ่มเป้าหมายผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทั้ง ๗ จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง จำนวน ๔๐๐ คน

หนังสือเชิญแบบตอบรับกำหนด57-ผู้ประกอบการ.docx
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต สงขลา
89/1 ม.1 ถ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90115    email : [email protected]    โทร : 074-251901