Home > News > กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจัดประชุม
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :12/01/2015
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจัดประชุม
กอ.รมน ภาค 4 สน. ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.เขต ๔ (สงขลา)ประชุมหารือกับ เจ้าของสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
S__12607520.jpg
วันนี้ (8 กันยายน 2557) ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก วิทยา อรุณเมธี รองเสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 เป็นประธานการประชุมหารือและการสร้างความเข้าใจกับผู้ดำเนินการ/เจ้าของและผู้จัดรายการสถานีวิทยุชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต4 (สงขลา) สำนักฝ่ายอำนวยการและฝ่ายกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี, สงขลา, ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน กองทัพเรือ  และผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม
S__12607521.jpg
S__12607522.jpg
นายอดิเรก วีระกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต4 ( สงขลา) ได้ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ  ห้วงระยะเวลา รวมทั้งข้อห้ามตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น มาตรฐานทางเทคนิคการแพร่กระจายคลื่นของสถานีวิทยุชุมชน ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามสั่ง สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตลอดจนขั้นตอนการทำบันทึกข้อตกลง  (MOU) จนสามารถดำเนินการขอออกอากาศวิทยุกระจายเสียงได้
S__12607523.jpg
S__12607524.jpg
 พันเอกวิทยา อรุณเมธี ประธานกล่าวว่าวัตถุประสงค์การประชุม วันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการขอใบอนุญาตและเร่งรัดในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ของสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของสงขลา ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เป็นเจ้าของ/ผู้ขอรับใบอนุญาต ได้ดำเนินการทันเสร็จตามห้วงเวลา และสามารถออกอากาศได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  จึงขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมหารือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ เพื่อสามารถดำเนินการออกอากาศเพิ่มช่องทางการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ต่อไป
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต สงขลา
89/1 ม.1 ถ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90115    email : [email protected]    โทร : 074-251901