หน้าแรก > โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร
   
 
นาย
 
(ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต)
 

นาย

(หัวหน้าฝ่ายกิจการโทรคมนาคม)

นาย

(หัวหน้าฝ่ายกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์)

นาง

(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

นาย นาย นาง
นาย นาย นาย
นาย นาย นาง
 
นาย นาย  
     
     
     
     
     
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจกาiกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 7 นครราชสีมา
15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย    email : mtr_nr@nbtc.go.th    โทร : 0-4496-9568-9 โทรสาร 0-4496-9569