Home > Permission Form > กิจการเคลื่อนที่ทางบก
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :12/01/2015
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
อนุญาตให้ร่วมข่ายสื่อสารของราชการ เฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ เท่านั้น
ขั้นตอนการขอเข้าร่วมข่ายสื่อสารของราชการ
ขนตอนการขอเขารวมขายสอสารของราชการ.jpg
   
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต สงขลา
89/1 ม.1 ถ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90115    email : mtr_song@nbtc.go.th    โทร : 074-251901